روز سفید

آغوش تنهایی ..

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

گمــان نکـن
پــرنده ای کـه بال پرواز نداشــت
آسمـــان باورش
کــرانه ای بیــرنگ اســــت!
به رازهـــای خــود می اندیــشم
و بـه زخمــی
کــه در سینـه مـاند و
بــوی کهنگـــی یافــت…
به مــرد

شاعر:دومان پاشاپور

نوشته آغوش تنهایی .. اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.