روز سفید

ا نحر ا فا ت اخلا قی جا معه دینی

۱۶ خرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده


نمایش مشخصات محمود بیهقی

تو مسلم گر نظر دا ری؛ که مهر حق شود شا مل
بد ا ن که این چنین حا لت؛ زخوف رجائت حاصل
ا گر تو مطوئن هستی ؛ که امنیت د ر ا یما نست
تو فکر ت را بد ه تغییر؛ حقیقت می گردد حا صل
ولی گر غیر ا ین با شد؛

شاعر:محمود بیهقی

نوشته ا نحر ا فا ت اخلا قی جا معه دینی اولین بار در جوان تایمز پدیدار شد.