روز سفید

صوت / بسته خبری ۲۱ خرداد ۹۷

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار: حسام‌الدین قاموس مقدم / گوینده: سمیه رعیت