عکسی جالب از ترامپ پلاستیکی

مجسمه مومی دونالد ترامپ در مقابل سفارت خانه جدید آمریکا در لندن را مشاهده کنید.

به گزارش روز سفید : تصویری از مجسمه مومی دونالد ترامپ در مقابل سفارت خانه جدید آمریکا در لندن را مشاهده کنید.

عکسی جالب از ترامپ پلاستیکیعکسی جالب از ترامپ پلاستیکیترامپ پلاستیکی از راه رسید