روز سفید

ابلاغ قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط ویژه به دولت

۳ مهر ۱۳۹۵
روح‌الله بابایی صالح، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار آنا در مورد آخرین وضعیت لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص اظهار کرد: لایحه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص از سوی شورای نگهبان تایید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که براساس آن ساعت کاری این بانوان از ۴۴ به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می کند. وی در مورد گروه‌هایی از زنان که مشمول این قانون می‌شوند، گفت: چهار دسته از بانوان شاغل از قبیل رسمی، پیمانی و قراردادی مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند، بر همین اساس ساعات کار بانوان دارای فرزند زیر هفت سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، بر اساس تقاضای کارکنان با حفظ حقوق و مزایا از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: طبق تبصره این لایحه، تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد تایید شده یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. بابایی صالح ادامه داد: هم‌اکنون منتظر ابلاغ این قانون از سوی دولت هستیم زیرا از زمان ابلاغ این قانون دولت موظف به اجرای آن است و انتظار داریم دولت نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی سریع‌تر عمل کند. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مورد تامین منابع مالی این قانون نیز گفت: بودجه لازم برای اجرای این طرح و هزینه‌های مربوط به جبران کاهش ساعت کاری از سوی دولت تأمین خواهد شد، همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۷ نیز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول آن، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و به آنها پرداخت شود. این در حالی است که پیش از این سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود کاهش ساعت کاری برای بانوان شاغل در بخش خصوصی و غیردولتی مشروط به رضایت این بخش است و اگر کارفرما رضایت داشته باشد کاهش ساعت صورت می‌گیرد. ابلاغ قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط ویژه به دولت

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد+ جزئیات هزینه‌ها

۳ مهر ۱۳۹۵
بهروز دانشیان رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با توجه به زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون‌ها اعلام کرد: پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی روز شنبه و یکشنبه (سوم و چهارم مهرماه) و کارشناسی ارشد بدون آزمون شنبه سوم مهرماه باید نسبت به ثبت نام در واحدهای خود اقدام کنند.  وی افزود: هرچند واحدهای دانشگاهی مطابق با توان خود برای ثبت نام باید پذیرفته شدگان برنامه های متفاوتی دارند اما طبق اعلام مرکز سنجش و پذیرش باید ثبت نام های خود را در هفته آتی به پایان برسانند.   دانشیان یادآور شد: بعد از اتمام مهلت ثبت نام، از واحدها آمار برای اظهار نظر درباره تکمیل ظرفیت گزارش های خود را به هیات رییسه ارسال می کنیم.   مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اعلام نتایج دوره های کارشناسی ارشد بدون آزمون و کارشناسی با آزمون، اطلاعیه ای را به شرح زیر جهت سهولت ثبت نام پذیرفته شدگان صادر کرد:   زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌ﺷﺪﮔﺎن و ذﺧﯿﺮه‌ﻫﺎ ﺑﺮای ثبت‌نام به این صورت است که ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷـﻨﺒﻪ و یکشنبه، سوم و چهارم مهرماه ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی مورد نظر ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی یا ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ درج ﺷﺪه، ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.   در تبصره 1 این اطلاعیه، پذیرفته‌ﺷـﺪﮔﺎن واﺣـﺪﻫﺎی ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت، تهران ﻣﺮﮐﺰی، تهرانﺟﻨـﻮب، تهران ﺷـﻤﺎل، ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮان، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮوﺟﺮد، ﺳﻨﻨﺪج، ﻧﺠﻒ، آﺑـﺎد، ﺗﺒﺮﯾـﺰ، ﮐـﺮج، ﻗـﻢ، ﻫﻤﺪان ، ﺷﯿﺮاز، ﭘﺮﻧﺪ، مشهد و اراک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻣﺎن ثبت‌نام ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ آن واﺣﺪ‌ﻫـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.   همچنین طبق تبصره 2 این اطلاعیه، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌شدگان ﭘﺰﺷـﮑﯽ تهران، به واﺣـﺪﻫﺎی ﭘـﺮدﯾﺲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ تهران و ﭘﺮدﯾﺲ ﺧـﻮد‌ﮔـﺮدان ﮐـﯿﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ثبت‌نام ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﺧﻮدﮔﺮدان بین‌اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐﯿﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند. طبق اعلام این اطلاعیه ذخیره ﺷــﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾــﺪ در روزﻫــﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷــﺪه، ﺑــﻪ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کرده و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒـﺎً ﻃﺒـﻖ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص و در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ از ﻣﺴﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮﻃ، ﺑـﺮای ﺛﺒــﺖ‌نام 9ﺻــﺒﺢ روز دوﺷــﻨﺒه 5 مهر اﻋــﻼم و ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ کنند ﺗـﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﺻـﻠﯽ و وﺟـﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه، ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣـﻖ ﺗﻘـﺪم ذﺧﯿـﺮه ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺗﮑﻤﯿـلﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﻮب از آﻧﺎن ثبت‌نام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.   ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در روز و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ثبت‌نام ﺗﻠﻘﯽ می‌شود و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ نیست. ﺿﻤﻨﺎً از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ رﺷـﺘﻪ‌ﻫـﺎ ﺑـﺮای دو ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه، ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ‌ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻘﺪم ﻧﻤﺮه از ﻣﻬﺮ و ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﺟـﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ می شوند.   بعلاوه ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ‌ﺷـﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤـﯽ آزمون ﺳـﺎل 1394 برای اﺣﺮاز ﺻﻼحیت‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻﻼحیت‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻃﻼع واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ می رسد.   داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿــﺮ ﻣﺸــﻤﻮل وﻇﯿﻔــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ (ﺧــﻮاﻫﺮان) ﯾــﺎ 5 ﺑﺮادران دارای ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﯾـﺎ ﮐـﺎرت ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣت (ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ در آزمون ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ کرده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اوﻟﯿـﻪ و اراﺋﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴـﺎب کرده و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ‌ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﺪارک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺧـﻮد را درﯾﺎﻓــﺖ و برای ثبت‌نام ﺑــﻪ واﺣــﺪ ﻣﻘﺼــﺪ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ کنند. طبق این اطلاعیه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزمون ﻣﺠﺪد نیستند.   در ادامه این اطلاعیه آمده است، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ واﺣـﺪی ﮐــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﺧــﻮد از ﻧﻈــﺮ آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽ‌کند، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   شهریه، خدمات آموزشی و حق بیمه ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ نیز به صورت زیر است: 1-ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن آزمون از دو ﺑﺨـﺶ ﺷـﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾـﻪ (ﺛﺎﺑــﺖ) و ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در ﻫــﺮ ﻧﯿﻤﺴــﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓـﺖ می‌شود. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ دو ﻣـﻮرد اعلام شده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻘﻂ در ﺑﺪو ورود ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه و در ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺒﻠﻎ 118 هزار رﯾـﺎل ﺑـﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و دکتری حرفه‌ای و ﻣﺒﻠﻎ 106 هزار رﯾﺎل ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت آموزشی ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ وارﯾﺰ کنند.   2- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزمون ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ثبت‌نام دارﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ 27 هزار و500 رﯾـﺎل ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﺒﻠـﻎ دانشجو را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ثبت‌نام ﺻﺮفا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟـﺎری واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻪ از ﻃـﺮف ﻣﺤـﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ اﻋـﻼم می شود وارﯾﺰ کنند.   گفتنی است، داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺑـﺎ‌آزمون در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ/ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ، ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻓﻘﻂ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ‌ﻣﺤـﻞ‌ﻫـﺎی اﻋـﻼم ﺷﺪه ثبت‌نام و ﺗﺤﺼﯿﻞ کنند.  

در پاییز روزانه یک لیوان ماست بخورید تا افسرده نشويد!

۳ مهر ۱۳۹۵
بر اساس جدیدترین پژوهش های انجام شده خانم هایی که به طور منظم در رژیم غذایی خود ماست پرچرب مصرف می‌کنند کمتر مبتلا به افسردگی می شوند.   خوردن روزانه یک لیوان ماست ماست پرچرب با عملکرد مناسب باکتری های مفید روده در ارتباط است و سبب می شود تا علاوه بر بهبود کارایی دستگاه گوارش ، خلق و خوی افراد نیز بهتر شود و علائم بیماری افسردگی در آنها کاهش یابد.   خوردن ماست پروبیوتیک نیز با کشتن میکروب ها و باکتری ها در روده در ارتباط است و مواد مخمر موجود در ماست می تواند درایجاد روحیه مثبت و شاد در افراد موثر باشد.   براساس آمارها افسردگی بالینی در سالهای آینده به یکی از بیماری های بسیار شایع و با جامعه آماری بالا در سطح دنیا تبدیل خواهد شد و به دلیل اقداماتی که فرد مبتلا به افسردگی می تواند انجام دهد ازجمله خودکشی یا اقدامات جنایت آمیز، کشورهای صنعتی از رشد این بیماری در هراس هستند.   علل مختلفی باعث ابتلای شما یا اعضای خانواده تان به این بیماری می شود ازجمله ، عوامل ژنتیکی، محیط زندگی، نوع تغذیه و حوادث پیرامون و روزمره که می تواند ازافسردگی خفیف تا انواع حاد را در افراد ایجاد کند.   به منظور محافظت ازبدن در برابر این بیماری روحی سخت درمان، علاوه بر شاد زیستی، مثبت اندیشی، مشاوره با متخصص، می توان با خوردن مواد غذایی سالم بویژه ماست پرچرب به میزان 6 وعده در هفته تا 32 درصد کمتر از سایرین در معرض ابتلا به آن  قرار گرفت.   این تحقیقات توسط پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انجام شده است و کارشناسان امیدوارند از این مکمل درمانی طبیعی وبی ضرر برای درمان بیماران مبتلا به  افسردگی و کاهش علائم بیماری استفاده کنند.   ماست منبع غنی ازکلسیم ، انواع پروتئین و مواد معدنی است و برای حفظ تراکم استخوان ها ، جلوگیری از چاقی وابتلا به دیابت، همینطور حفظ زیبایی پوست و مو بسیار مفید است.   شما می توانید در مواقعی که دچار استرس یا ناراحتی هستید درکنار غذا از ماست پرچرب استفاده کنید تا خیلی زود روحیه خود را بدست آورید وکمتر دچار نوسانات خلقی شوید.  - منبع: health باشگاه خبرنگاران در پاییز روزانه یک لیوان ماست بخورید تا افسرده نشويد!

چرا كودكان از مدرسه رفتن هراس دارند؟

۳ مهر ۱۳۹۵
آغاز مهر برای همه آدم ها خاطره انگیز و تداعی کننده روزهای شیرین درس و مدرسه است، اما در این میان که خیلی از کودکان از آمدن ماه مهر مسرور شده و احساس تحول و بزرگی می کنند برخی از آنها باآغاز فصل مدرسه سر به ناسازگاری گذاشته و به سختی با وضعیت پیش رو کنار می آیند. شاید گمان می کنند که با رفتن به مدرسه و کاغذ و قلم به دست گرفتن باید از دنیای کودکیشان خداحافظی کرده و وارد مرحله بزرگسالی شوند، یا اینکه تصورشان این است که خواندن و نوشتن آنها را از بازی های کودکانه و آغوش پر مهر مادری باز می دارد پس به ناچار با زبان گریه نارضایتی خود را از شرایط جدیدی که برایشان پیش آمده اعلام می کنند.   "ریشه اضطراب جدایی کودکان را در چه سنی باید جستجو کرد؟" ستاره حمیدی روانشناس تربیتی گفت: کودکان در دوران رشد ترس و اضطراب گوناگونی ناشی از مکان های جدید، تاریکی و تنهایی را تجربه می کنند، یکی از شایع ترین این ترس ها جدایی از والدین، خصوصا مادر به دلیل پیوند قلبی عمیقی است که کودک در طول حیات با وی برقرار کرده است.   وی افزود: منشاء اصلی ایجاد اضطراب جدایی را باید در دوران شیرخوارگی کودکان جستجو کرد. کودکان از شش ماهگی به بعد می توانند به تفکیک والدین خود از سایرین بپردازند. اضطراب جدایی از شش ماهگی تا سه سالگی طبیعی است، اما ادامه این حالت پس از سه سالگی، غیر عادی محسوب می شود.   "کودکان را تنها رها نکنید" حمیدی اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل ایجاد اضطراب جدایی تنها گذاشتن کودکان توسط والدین در سالهای آغازین تولد است. تنها گذاشتن کودکان تا قبل از شش ماهگی به صورت آثار مخرب بر روح و روان و ایجاد احساس ناامنی در کودکان بروز می کند، به همین منظور همواره از سوی روانشناسان توصیه می شود که کودکان را برای یک مدت طولانی تنها رها نکنید.   وی ابراز داشت: والدین مانند یک پایگاه امن برای کودک محسوب می شوند. اگر تا سه سالگی احساس امنیت و دلبستگی ایمن در کودک نسبت به والدین ایجاد نشود، اضطراب جدایی در کودک شکل می گیرد.   "مهد کودک فرزند شما را اجتماعی می کند" حمیدی تصریح کرد: تا سه سالگی کودک به این شناخت می رسد که وقتی چیزی از جلوی چشمش دور می شود به معنای این نیست که دیگر وجود ندارد(نظریه پایداری شیء) به طور مثال اگر مادر برای خرید از منزل خارج شود به معنای آن نیست که دیگر باز نمی گردد، به همین منظور توصیه می شود از سه سالگی بچه ها را برای تمرین تحمل جدایی از والدین به مهد کودک بفرستید.   فرشته کریمی زاده روانشناس افزود: معمولا کودکانی که کمتر در اجتماع بودند دچار اضطراب جدایی می شوند، روش تربیتی پدر و مادر باید به گونه ای باشد که آموزش های لازم را برای ورود فرزندشان به اجتماع های کوچک فراهم آورد تا از وابستگی بیش از حد کودکشان نسبت به خود جلوگیری کنند.    "اضطراب مادر عامل مستقیم ایجاد نگرانی در کودک" حمیدی بیان کرد: اضطراب در والدین خصوصا مادرها موجب ایجاد و تشدید حس نگرانی در فرزندشان می شود و در واقع گاه مادران عامل اصلی انتقال اضطراب به کودکان هستند.   کریمی زاده تصریح کرد: ریشه اختلال شخصیت وابسته در کودک را می توان در مادر جستجو کرد، یعنی وابستگی و مراقبت بیش از حد مادر از فرزند می تواند موجب تشدید وابستگی کودک به وی شود، که در این حالت باید مادر تحت درمان مشاور یا روانشناس قرار گیرد، همچنین خشونت پدر در کانون خانواده ممکن است در ایجاد حالت ترس در کودکان نقش چشمگیری داشته باشد.   "کودکان را با محیط مدرسه آشنا کنید" کریمی زاده اظهار داشت: پدرو مادر قبل از شروع مدرسه درصورتی که احساس کردند احساس ترس و نگرانی در فرزندشان نسبت به سایر همسالان زیادتر است باید حتما  وی را به مدرسه برده و با محیط آن و مکان های خوشایند مثلا جاهایی که وسیله بازی هست یا جاهایی که دانش آموزان تغذیه می خورند آشنا کنند.   وی در ادامه افزود: والدین و سایر اعضای خانواده سعی کنند با بیان خاطرات خوش خود در دوران تحصیل برای  این گونه کودکان جذابیت ایجاد کنند، همچنین نباید به هیچ عنوان از باید ها و نباید های مدرسه، نمره،  و سایر مسائلی که ایجاد ترس و اضطراب در کودکشان را تشدید می کند بازگو کنند.   حمیدی ابراز داشت: والدین قبل از ورود به مدرسه یا مهد برای کودکان جشن بگیرند، مثلا با جشن ورود به پیش دبستانی یا کلاس اول کودکشان را تشویق برای ورود به مرحله جدیدی از زندگی کنند. همچنین کودک را با اولیای مدرسه،معلمان و سایر دانش آموزان و والدین آنها به منظور ایجاد حس صمیمیت آشنا نمایند.   وی در خصوص ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به مدرسه در کودکان افزود: والدین در خانه فضای شبیه مدرسه ایجاد و با شکل گیری تصور ذهنی معقول نسبت به فضای مدرسه کودکشان را مشتاق به حضور در آن کنند.   "سرزنش و مقایسه کودک ممنوع" حمیدی بیان کرد: سرزنش و مقایسه کودک با سایر بچه ها  باعث ایجاد حس سرخوردگی و ناکامی در کودک می شود که تاثیرات مخربی را در آینده برای وی به بار می آورد.   کریمی زاده تصریح کرد: یکی از عوامل ایجاد و تشدید استرس در کودکان مقایسه آنها با سایر همسالان است. این کار موجب ایجاد تصور منفی در ذهن کودک و ایجاد بی علاقگی نسبت به محیط مدرسه می شود.    "چگونه اضطراب موجب افت تحصیلی می شود؟" کریمی زاده ابراز داشت: اگر والدین در روز اول مدرسه احساس کردند که کودکشان دوست ندارد به این محیط برود نباید او را مجبور و وادار به این کار کنند، بلکه با آرامش وتشویق کودکشان به مشاهده سایر دانش آموزان او را متقاعد به پذیرفتن شرایط جدید کنند.   حمیدی اظهار داشت: اضطراب بیشترین تاثیر را  بر یادگیری و حافظه کودکان می گذارد، افزایش اضطراب باعث کاهش تمرکز، بی دقتی و افت شدید تحصیلی می شود، همچنین این کودکان نمی توانند روابط اجتماعی موثری  با همسالان داشته باشند که مسئله آسیب جدی به کودک وارد می کند.    " اضطراب کودکان را جدی بگیرید" کریمی زاده بیان کرد: معمولا اضطراب و استرس ها تاثیر کوتاه مدت دارد و با مشاوره درمان می شود اما در صورت تشدید این حالت آسیب های غیر قابل جبرانی به کودک وارد می شود که باید از طریق مشاوره به صورت ریشه ای درمان شود.   حمیدی تصریح کرد: اضطراب بعضی کودکان در سطح بسیار بالایی به صورت پرخاشگری، سرگیجه، دل درد، اسهال و حتی بیهوشی بروز پیدا می کند، که در این شرایط حتما باید تحت نظر یک روانشناس یا روان درمان قرار گیرند.   همچنین والدین باید سطح اضطراب را در فرزندشان بسنجند، الزاما هر گونه اضطرابی به معنای اضطراب جدایی نیست.   وی افزود: ترس، نگرانی، غم و هیجانات کودکان باید مورد توجه والدین قرار گیرد، بچه ها باید در سنین پایین با تنظیم هیجانات و شناخت احساسات و اضطراب ها آن را تجربه کنند تا بتوانند مهارتهای تصمیم گیری درست را در زندگی فراگیرند.   وی یادآور شد: سرکوب احساسات و هیجانات بچه ها می تواند در آینده منجر به ایجاد شخصیت انفجاری و هیجانی در فرد شود، همچنین توصیه می شود والدین ترس، غم، شادی و حتی اضطراب کودکان را جدی گرفته و مهارت مدیریت اضطراب را به کودکان خود بیاموزند.    والدین می توانند با ایجاد تصویر ذهنی درست و مثبت نسبت به درس و مدرسه و ارائه آموزش های لازم در این زمینه به کودکان، در ایجاد اشتیاق و کاهش ترس فرزندشان نسبت به شرایط جدید پیش رو گام بردارند.  - گزارش از سمیه بیک زادهباشگاه خبرنگاران چرا كودكان از مدرسه رفتن هراس دارند؟

آیین بازگشایی مدارس با حضور رییس جمهور در دبیرستان نرجس تهران+تصاوير

۳ مهر ۱۳۹۵
پرسش مهر رئیس جمهوری:خشونت از کجا نشات گرفته و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟ به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان نمونه دولتی حضرت نرجس منطقه 6 تهران برگزار شد، این سوالات را از دانش آموزان سراسر کشور پرسید.رییس جمهوری گفت: امروز روز بسیار مهمی برای سراسر کشور، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید، خانواده ها و همه آنهایی است که به دنبال آینده و توسعه کشور هستند.روحانی افزود: بی تردید بزرگترین سرمایه ای که خدای متعال به ما عنایت کرده سرمایه منابع انسانی، پرورش نوجوانان و جوانان کشور است و مدرسه بزرگترین منبعی است که می تواند عالی ترین سرمایه را تربیت کند.وی خطاب به دانش آموزان ادامه داد: شما باید به فکر آینده کشور، خانواده و خود باشید، بی ترید آینده کشور توسط علم، دانش، کار، کوشش و مهارت ساخته می شود. شما در آینده نزدیک مدیران و کارآفرینان این کشور خواهید شد و کشور به دست شما در مسیر تعالی و پیشرفت قرار می گیرد.رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: محیط مدرسه که باید محیط تعلیم و تربیت باشد باید در کنار تلاش خانواده ،جامعه و دولت بتواند به اهدافش دست یابد. مدرسه، جامعه، دولت و خانواده به تنهایی نمی تواند به این اهداف دست یابد. اما اگر این چهار بخش دست به دست هم دهند آینده کشور به بهترین شکل ساخته خواهد شد.روحانی اظهار داشت: برای اینکه محیط مدرسه ما محیط علم، دانش و پیشرفت باشد باید محیط اخلاق، میانه روی، اعتدال و تدبیر در مراکز آموزشی حاکم گردد و مدرسه باید محیط اوهام، خرافات و خشونت نباشد.وی با تاکید بر اینکه کلاس درس باید کلاس احترام باشد، گفت: کودکان و نوجوانان ما باید از روز نخست زندگی در خانه و خانواده و سپس مدرسه و بعد در جامعه شاهد احترام به شخصیت خود باشند. **نبود اخلاق هم نوعی خشونت استرئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری این موضوع که امروز خشونت، مشکل بزرگ در منطقه و جهان است، افزود: شما امروز در یک محیط امن، درس و کلاس خود را در مدرسه آغاز می کنید اما در همسایگی ما عراق، سوریه، یمن و کشورهای دیگر منطقه و کنار ما مدارس ویران شده دارند، دوستان و دانش آموزان آنها به خاک و خون کشیده شده اند و معلمان فرصت تعلیم و تربیت را از دست داده اند.روحانی اضافه کرد: باید بدانید خشونت تا چه اندازه می تواند محیط اجتماعی، جوانان، نوجوانان و آینده کشور را تهدید کند، خشونت تنها جنگ و ترور نیست؛ بی احترامی به یکدیگر، نبود اخلاق برادری، خواهری و دوستی هم، نوعی خشونت است.وی با بیان اینکه محروم کردن نوجوان از مدرسه و تحصیل و وادار کردن کوکان و نجوانان به کار پر زحمت هم خشونت است، ادامه داد: رفتار داخل خانه خارج از چارچوب اخلاقی و دینی نسبت به کودکان و نوجوانان نیز خشونت به شمار می رود.رییس جمهوری تصریح کرد: مهم این است خشونت و بی اخلاقی از کجا آغاز می شود و چگونه عده ای خشونت را می آموزند و چه راهی برای ما در مبارزه با خشونت وجود دارد تا کشور، منطقه و جهان از خشونت آسوده شود. روحانی یادآور شد: پیامبر(ص) ما پیامبر رحمت است؛ چگونه می توانیم از رحمت اسلامی و نبوی استفاده کنیم؟**نخستین درس معلمان درس امید باشدرییس جمهوری با بیان اینکه محیط کلاس دانش آموزان باید محیط مهربانی باشد، گفت: رفتار دانش آموزان ما با یکدیگر و مدیران و معلمان با دانش آموزان رفتار رحمت و محبت باشد.روحانی در خطابی دیگر به معلمان اظهار داشت: کار تیمی در کلاس را از دبستان آغاز کنید، کلاس ها را به تیم های مختلف تقسیم و آنها را واردار به رقابت کنید. بخشی از کلاس را با بخش دیگر و کلاس را با کلاس دیگر به رقابت وادار کنید. می توانیم با رقابت علمی و بیان مطالب آینده بهتری را برای کشور پیش بینی کنیم. وی ادامه داد: امید کشور ما امروز به شما جوانان و نوجوانان است، امید را از کلاس آغاز کنید. نخستین درس معلمان به دانش آموزان درس امید باشد. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مدارس ما باید مدارس سرزنده باشد نه مدرس دل مرده؛ مدارس باید محیطی باشد که همه دانش آموزان احساس کنند که پناهگاه همگان است نه گریزگاه. پس تلاش و کوشش، امید، تدبیر و اعتدال را از مدرسه آغاز کنیم.**اعتدال را بیاموزیم/افراط و تفریط تخریب کننده زندگی استرییس جمهوری گفت: از همه معلمان عزیز در سراسر کشور می خواهم در دولت یازدهم در کلاس های درس امید را به دانش آموزان و نشاط را به مدرسه برگردانید.روحانی تاکید کرد: اعتدال و میانه روی را بیاموزیم و بدانیم افراط و تفریط تخریب کننده زندگی امروز و فردای ما خواهد بود، تدبیر و عقلانیت ما را به آینده روشن می رساند و خرافات باعث انحطاط جامعه خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: دولت همه تلاش خود را در حد توان و امکان خود برای رفاه معلمان انجام خواهد داد. اگر دولت امسال که نیمی از آن هم گذشته است، توانست اقداماتی را برای رفاه معلمان انجام دهد، در سایه آن بود که توانست برجام را اجرایی و عملیاتی کند.**بخش بزرگی از منابع دولت در سال جاری در سایه برجام استرئیس جمهوری اضافه کرد: امروز بخشی از منابع مالی ما در سایه برجام است که شرایط مناسب کسب و کار و کسب منابع مالی برای دولت فراهم شده است، کسانی که می گویند ما آثار برجام را نمی بینیم باید بدانند بخش بزرگی از بودجه و منابع دولت در سال جاری در سایه اجرای برجام است.روحانی ادامه داد: اگر کشور ما توانست بدون استفاده از ذخایرش روی پای خود بایستد و کشورهای دیگر تولید کننده نفت حداقل در طول یکسال گذشته صد میلیارد دلار از ذخایر خود برداشت کرده اند و هنوز هم کمبود دارند؛ در سایه تلاش مردم، کارآفرینان، وحدت و انسجام جامعه و تلاش دولت و محیط مناسب پس از اجرای برجام است. وی تاکید کرد: دست به دست هم دهیم و آینده کشور را آباد کنیم، محیط زیست را سالم تر، محیط کسب و کار را آماده تر کنیم و جامعه مان را برای اینکه جامعه کار و تلاش برای جوانان باشد؛ بسازیم.-----------------------  

«تایمز» دانشگاه علم و صنعت را برترین دانشگاه ایران اعلام کرد

۳ مهر ۱۳۹۵
ميگنا: طبق نتایج رتبه بندی جدید تایمز (۲۰۱۷-۲۰۱۶) دانشگاه علم و صنعت در میان رتبه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت و برترین دانشگاه ایران شناخته شد. بر اساس ارزیابی اخیر موسسه تایمز که نتایج آن در اول مهر ماه ۹۵ اعلام شده است در میان ۱۳ دانشگاه کشور که در این رتبه بندی قرار گرفته اند، دانشگاه علم وصنعت و دانشگاه صنعتی شریف حائز رتبه ۵۰۰ تا ۶۰۰ شدند. همچنین سایر دانشگاه ها مانند صنعتی امیرکبیر، اصفهان، خواجه نصیر، شیراز و تهران در رتبه های ۶۰۰ تا ۸۰۰ و بقیه دانشگاه های کشور در رتبه ای بالاتر از ۸۰۰ قرار گرفته اند. دانشگاه علم و صنعت با امتیاز ۴۱.۸ در بخش استنادات، همچنان دارای بالاترین امتیاز در این شاخص در میان تمامی دانشگاه های کشور است. موسسه تایمز در رتبه بندی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ خود تعداد ۹۸۰ دانشگاه از ۷۹ کشور جهان را در فهرست رتبه بندی خود اعلام کرده و این در حالی است که در سال گذشته تنها ۸۰۱ دانشگاه از ۷۰ کشور را رتبه بندی کرده بود. علاوه بر استناد مقالات که در سال های گذشته مورد بررسی قرار می گرفت در رتبه بندی جدید این موسسه برای اولین بار ۵۲۸ هزار کتاب و یا فصل کتاب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. -دانشگاه علم و صنعت «تایمز» دانشگاه علم و صنعت را برترین دانشگاه ایران اعلام کرد

پرسش مهر امسال رئيس جمهور يك سئوال روان شناسي درباره منشاء خشونت است

۳ مهر ۱۳۹۵
رییس جمهور صبح شنبه سوم مهر ماه، با حضور در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه نرجس در منطقه ٦ تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی ٩٦-٩٥ را به صدا درآورد. به گزارش ميگنا، زنگ آغاز سال تحصیلی ٩٦-٩٥ توسط حجت الاسلام حسن روحانی به صدا درآمد. حجت الاسلام حسن روحانی در بدو ورود به دبیرستان نمونه دولتی نرجس، این مجموعه آموزشی را که توسط خیرین مدرسه ساز و بنیاد فرهنگی مصلی نژاد احداث شده ، افتتاح و از لوح یادبود آن پرده برداری کرد. همزمان با افتتاح این مجموعه آموزشی، تعداد ١٠٠٠ پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی نیز به طور همزمان در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور يك كليد واژه از روان شناسي اجتماعي است، بر این اساس است: - خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ -چگونه عده ای خشونت را می آموزند، در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟رییس جمهور در تکمیل پرسش خود از دانش‌آمزان سراسر کشور سوال کرد: چگونه می‌توانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟ چگونه می‌توانیم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟ پرسش مهر  امسال رئيس جمهور يك سئوال روان شناسي  درباره منشاء خشونت است

رفتار درمانی شناختی” یا CBT چیست؟

۳ مهر ۱۳۹۵
این یک روش درمانی از طریق صحبت کردن با بیمار است... •در مرحله اول روان درمانگر تلاش در دریافت طرز تفکر بیمار نسبت به خود پیرامون اطراف و دیگران دارد. •در مرحله دوم سعی می نماید مسائل و مشکلاتی که موجب تولید اختلالات روانی در فرد گردیده است را پیدا نماید.   "رفتار درمانی شناختی" به شما کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده و در نتیجه این طرز تفکر جدید شما میتوانید با رفتارهای سالم تر و درست تری در برابر حوادث ناخواسته و ناگوار پیرامونتان برخورد نمائید. برخلاف سایر روشهای گفتار درمانی که روان درمانگر در پی شناسائی و ریشه یابی علل رفتارهای نامناسب مراجع خود در برابر ناملایمات و حوادث زندگی است تا به او کمک کند، در "رفتار درمانی شناختی" روان درمانگر فقط بر مشکلات زمان حال (اینجا و اکنون) و آنچه موجب ناراحتی و اضطراب در فرد بیمار گردیده است تکیه می کند.   "رفتار درمانی شناختی" (CBT) در چه مواردی کمک کننده است؟   CBT می تواند در موارد زیر کمک کننده باشد:   اضطراب، افسردگی، ترس، فوبیا (ترس از مکانهای شلوغ و ترس اجتماعی)، استرس، پرخوری، اختلالات وسواسی اجباری، اختلال پس از حادثه استرس، اختلال دو قطبی و جنون. CBT همچنین میتواند در مواردی که فرد دچار مشکلاتی از قبیل عدم قدرت کنترل خشم یا خود کم بینی و حتی در مورد مشکلات جسمی مانند خستگی ها و دردهای مزمن هم موثر باشد.   چگونه "رفتار درمانی شناختی" به فرد کمک می کند؟   CBT به فرد کمک کرده تا درک بهتری از مسائلی که موجب تولید عدم تعادل روانی در او گردیده اند پیدا نماید. در این روش خاص روان درمانگر تلاش میکند تا معضل بزرگ شما را به اجزاء کوچکتری تبدیل کرده و این به شما کمک میکند تا معضلات و چگونگی تاثیر گذاری آنرا در زندگیتان بهتر ببینید.- این اجزا عبارتند از :   •وضعیت این معمولأ شامل یک حادثه تأثرآور و یا یک موقعیت و رویداد دشوار در مسیر زندگی یک فرد است. بدنبال این وضعیت نامناسب در قسمتهای مختلف ذهن آن فرد تغییراتی ایجاد خواهد شد و این تغییرات زیر میباشد:   •اندیشه •احساسات •احساسات فیزیکی •طرز بر خورد با مشکل   هر کدام از این اجزا می توانند بر یکدیگر تاثیرگذار باشند. طرز تفکر شما درباره یک مشکل خاص موجب تغییر و تحول در حالات فیزیکی و احساسی تان خواهد گردید. راههای مفید و کمک کننده (Helpful) و غیرمفید و مضر (Unhelpful) زیادی برای حل یک مشکل و معزل در زندگی موجود است و چگونگی حل این معزل بستگی زیادی به طرز شناخت و تفکر فرد دارد.   به عنوان مثال : وضعیت یا موقعیت مشکل: شما روز بسیار بدی را گذرانیده و خسته و رنجیده هستید. بنابراین تصمیم میگیرید برای تمدد اعصاب و خرید مواد غذائی به بیرون بروید. همانطور که شما در طول جاده در حال راه رفتن هستید، یکی از اشنایانتان از کنارتان گذشته و ظاهرا، به شما اعتنائی نکرده و شما را نادیده میگیرد. تغییرات ایجاد شده در فرد میتواند به شکل سالم و مفید و یا غیر سالم و غیر مفید ظاهر گردد. طرز فکر سالم و کمک کننده طرز فکر سالم به نظرمیرسد این دوست من گرفته و درهم و درخود فرورفت بود. تعجب میکنم اگر مسئله و یا گرفتاری خاصی برایش ایجاد شده باشد. احساسات سالم احساس نگرانی برای دوستی که به شما بی توجه بوده میکند.  تغییرات جسمی و فیزیکی در فرد سالم فردی با قدرت تفکر سالم هیچ نوع تغییر خاصی در خود احساس نخواهد کرد.   طرز برخورد با مشکل در فرد سالم فردی با قدرت تفکر سالم بعد از برگشت به منزل با دوست خود تماس گرفته و از احوال او جویا گشته تا مطمئن شود که او سالم است.    طرز تفکر ناسالم، غیرمفید و مضر  طرز فکر ناسالم او مرا نادیده گرفته بنابراین او مرا دوست ندارد.   احساسات در فردی با تفکرات ناسالم احساس کمبود، افسردگی و طرد شدن از سوی دوستش بر او چیره میگردد.   تغییرات جسمی و فیزیکی در اثر آزردگی شدید فرد ممکن است دچار دل بهم خوردگی، دل پیچه و تهوع نمائید.   طرزبرخورد با مشکل فرد بلافاصله به خانه برگشته و برای مدتی از برخورد با این دوست خود شدیدأ اجتناب می ورزد. در مثال بالا کاملأ مشهود است که افراد بسته به موقعیت فکری خود میتوانند واکنشهای احساسی و روانی متفاوتی در برابر حوادث روزمره داشته باشند. چگونگی ساختار فکری فرد بر روی واکنشهای رفتاری، احساسی و طرز عملکرد او در زندگی تاثیر عمیقی میگذارد.   این نوع افراد با حداقل علائم و شواهد سریعأ به یک نتیجه گیری کلی و منفی میرسند که موجب تولید:   •تعدادی از احساسات ناخوشایند •رفتارهای غیر سودمند در مسیر زندگی آنان خواهد گردید.   در مورد مثال بالا زمانی که شما با افکاری از قبیل بی اعتنائی، نادیده گرفته شدن از جانب دوست خود ( افکار مضر ) به خانه برگردید، این منجر به احساس افسردگی و غمگینی در شما خواهدگردید. بر عکس اگر شما قادر باشید که از مجموعۀ افکار غیر مضر استفاد کنید، شما با آن فرد تماس گرفته و با صحبت کردن سعی درپیدا کردن دلیل رفتارغیر متعارف اوبرخواهید آمد. از این طریق شما احساس بهتری در خود خواهید کرد.   Situation (موقعیت)   این نوع رفتارهای مضر و غیر مفید میتوانند وارد یک دو v معیوب, آزار دهنده و بیمار گونه گردند. اگر فردی مداوم از این سیکل معیوب در حل مسائل زندگی استفاده نمائید، این امر موجب افکاری منفی و غیر واقعی در مورد خود و پیرامون اطراف شان می گردد. در نتیجه فرد دچار اضطراب، دلمردگی و افسردگی طولانی مدت خواهد گردید.   "رفتار درمان شناختی یا افکار رفتار درمانی به فرد کمک کرده تا این سیکل معیوب را شکسته و از روش سالم و مفید که در بالا توضیح داده شده در حل مسائل زندگی خود استفاده نمایئد. تغییر در هر یک از این پنج نقطه (موقعیت نامناسب، افکار مضر، احساسات ناسالم، تغییرات جسمانی آزار دهنده و رفتار مضر و ناسالم) که به یکدیگر زنجیروار متصل میباشند، می تواند تأثیر بسیار چشمگیری در ایجاد رفتارهای سالم و غیر مضر در افراد را نموده و تأثیر بسیاری در بهبود اختلالات روانی آنها داشته باشد.   رفتار درمانی شناختی یاCBT شامل چه مراحلی است؟   جلسات " رفتار درمانی شناختی" می تواند به صورت جداگانه و یا گروهی و همچنین می تواند از طریق خود درمانی توسط کتابهای مربوطه و یا با کمک برنامه های کامپیوتری انجام شود.   چگونگی برگزاری جلسات رفتار درمانی شناختی   •شما معمولا با روان درمانگر بین 5 تا 20 جلسه ملاقات خواهید داشت. این جلسات میتواند هفتگی، هر دو هفته باشد. هر جلسه بین 30 تا 60 دقیقه به طول خواهد انجامید. •در 2-4 جلسه اول، تلاش روان درمانگر براساس این خواهد بود تا بررسی کرده و دریابد که آیا "روان درمانی شناختی" یک روش درمانی مناسب برای شما است. ثانیأ آیا شما تحمل این درمان را داشته و با آن احساس راحتی میکنید. •اگرچه "رفتار درمانی شناختی" برروی مشکلات زمان حاضر تکیه میکند اما روان درمانگر از گذشته شما هم سؤالاتی خواهد پرسید تا بهتر بتواند به شما کمک نماید. •شما میتوانید در مورد طول درمانتان به شکل کوتاه مدت، متوسط و یا طولانی مدت با او مشورت نمائید. •شما می توانید معمولأ با روان درمانگرتان راجع به موضوع مورد بحث برای هر جلسه به یک توافق دو طرفه برسید. طرز کار "رفتار درمانی شناختی"   روان درمانگر به شما کمک می کند تا اجزاء مشکل که موجب عدم تعادل روانی تان گردیده را (مشکل، طرز فکر شما در مورد آن مشکل، احساساتی که در رابطه با آن مشکل تجربه کرده اید، تغییرات و ناراحتیهای جسمانی که تجربه کرده اید و سرانجام برخورد و رفتار شما در مقابل این مشکل چگونه بوده است) از هم جدا نموده و آنرا در یک دفترچه یادداشت نمائید.   این نوع جداسازی به شما کمک کرده تا بتوانید با دیدی واقع بینانه تری به مسئله خود بنگرید تا دریابید که آیا شما از روشهای رفتاری سالم در حل مسائلتان استفاد کرده و یا ناخودآگاهانه از روشهای مضر و غیر سالم برای حل مشکلالتان بهره می جوئید.   از این پس روان درمانگر سعی خواهد کرد تا به شما در جهت تغییرات فکری و گزینش رفتارهای سالم و مفید کمک نماید. البته این کاملأ واضح است که صحبت کردن در مورد هر کاری ساده تر از انجام دادن آن کار است. بنابراین بعد از آنکه شما توانستید دریابید که چه نوع تغییرات فکری و رفتاری برای شما کمک کننده خواهد بود، روان درمانگرتان یک سری تکالیفی را در هر جلسه برایتان تعیین خواهد کرد. این نوع تمرینات به شما کمک میکند تا سریعتر تغییرات لازمه در ذهنتان جایگزین گردند.- شما میتوانید با تمرینات زیر شروع کنید: جایگزین کردن افکار ناراحت کننده با افکاری مفید که به شما در جلسات CBT توصیه شده است. شناخت دقیقتری از رفتارهای مضر خود یافته و بجای این رفتارهای تخریبی از رفتارهای مفید و کمک کننده استفاده نمائید. در هر جلسه شما راجع به حالات و افکار و رفتار هفته گذشته تان با روان درمانگرتان صحبت کرده و او به شما کمک کرده تا رفتاری سالم تری در قبال مسائل روزمره در پیش بگیرید. روان درمانگر هرگز شما را مجبور به انجام کاری نخواهد کرد و از شما نخواهند خواست تا کارهایی که شما دوست ندارید انجام دهید. قدرت "رفتار درمانی شناختی" در این است که شما می توانید همچنان به تمرین و توسعه مهارت های خود حتی پس از پایان جلسات روان درمانی ادامه دهید. این امر میتواند یک نوع مانع و روش محافظتی برای بروز مشکلات روانی در آینده باشد.    "رفتار درمانی شناختی"تا چه حد مؤثر است؟   •این یکی از موثر ترین روشهای درمانی است. بلاخص زمانی که اضطراب یا افسردگی مشکل اصلی بیمار است. •این مؤثرترین روش درمانی برای افسردگی های متوسط و شدید است •"رفتار درمانی شناختی" میتواند به اندازه داروهای ضد افسردگی در درمان بسیاری از افسردگیها مؤثر واقع شود. چه نوع درمانهای دیگری در روانشناسی موجود است و چگونه میتوان آنها را با هم مقایسه کرد؟ "رفتار درمانی شناختی" در بسیاری از موارد برای روان درمانی مؤثر است. هرچند انواع دیگری از روان درمانی موجود است. ما در اینجا فقط رایج ترین آنها را یعنی اضطراب و افسردگی را مورد بررسی قرار میدهیم. •این روش برای همه افراد مفید نیست و بجای آن باید از روشهای دیگر گفتار درمانی استفاده کرد •رفتار درمانی شناختی در شرایطی خاص می تواند به اندازۀ داروهای ضدافسردگی مؤثر باشد و تأثیر آن در درمان اضطراب بیشتر از داروهای ضد افسردگی می باشد. •در مورد افسردگی های شدید، CBT و داروهای ضد افسردگی با هم استفاده می شوند. هنگامی که فرد افسرده است هرگونه تغییری بسیار دشوار و تقریبأ ناممکن خواهد بود. بنابراین بهتر است که بیمار اول داروی ضد افسردگی دریافت کند و بعد جلسات رفتار درمانی شناختی را برایش شروع کنند •داروهای آرامبخش و ضد اضطراب را نباید برای مدت زمان طولانی استفاده کرد، چون این دسته از داروها اعتیاد آور هستد. "رفتار درمانی شناختی" گزینۀ درمانی بهتری است   مشکلات موجود در مورد رفتار درمانی شناختی   •CBT یک راه حل درمانی سریع نمی باشد. درمانگر مانند یک مربی شخصی است که توصیه و تشویق می کند - اما نمی تواند آن را برای شما انجام دهد •گاهی اوقات افسردگی شما میتواند باعث کاهش قدرت تمرکز و انگیزه مورد نیاز برای تغییر شود. •برای غلبه بر اضطراب، شما نیاز به مقابله با آن را دارید. این می تواند منجر احساس اضطراب بیشتری برای زمان کوتاه در شما گردد •درمانگر خوب جلسات خود را با سرعت و قدرت روانی شما و با توافق شما تنظیم میکند. بنابراین شما قدرت کنترل درمان خود را میتوانید در دست بگیرد طول درمان در رفتار درمان شناختی   طول درمان وابسته به نوع و درجه و شدت بیماری فرد میتواند بین 6 هفته تا 6 ماه باشد.- اگر علایم باز گردند؟   همیشه خطر بازگشت اضطراب یا افسردگی برای فرد بیمار وجود دارد. اگر بیماریتان برگشت شما میتوانید با مهارتهای که در جلسات CBT آموختید راحتتر این معزل جدید را کنترل نمائید. migna.ir بنابراین، این مهم است که مهارت هائی که در CBT آموختید را حتی در زمان بهبود تکرار نمائید. تحقیقات اخیر ثابت کرده اند این روش حتی بهتر از داروهای ضدافسردگی میتوانند برای پشگیری مؤثر باشند.   رفتار درمانی شناختی چه تأثیری در زندگی من خواهد داشت ؟   افسردگی و اضطراب از دسته بیماریهای بسیار آزار دهنده و عذاب آور هستند. آنها به طور جدی می تواند بر توانایی فرد در کار کردن و لذت بردن از زندگی تاثیر گذار باشند. CBT بعید است که تأثیری منفی در زندگی شما داشته باشد کاملأ برعکس، CBT به شما کمک کرده تا از بروز افسردگی جلوگیری نمائید. 10حقیقت کلیدی در مورد "رفتار درمانی شناختی"   •Change - تغییر در افکار و اعمال خود •Homework - تمرین مداوم آنچه یاد گرفته شده •Action - آنچه را که آموختید انجام دهید نه اینکه فقط حرف آنرا بزنید. •Need - سعی کنید مشکلتان را سریعأ شناسائی نمائید. •Goals - به سمت هدف خود مصرانه حرکت کنید. •Evidence - تلاشی مستمر در جهت تحقق این درمان از خود نشان دهید. •View - مسائل را از زوایای متفاوت بنگرید. •I can do it - به خود اطمینان داشته باشید. •Experience - باورهای خود را تست نمائید. •Write it down - از پیشرفتهای خود یادداشت بردارید.   کتاب هایی که در زمینه این درمان برای مطالعه عموم وجود دارد شامل : زندگی عاقلانه نوشته آلبرت الیس انتشارات رشد و کتاب از حال بد به حال خوب نوشته دیوید برنز انتشارات رشد و جوانه می باشد.-منابع: مشــــاورفــاويكي پديا رفتار درمانی شناختی

تحقیر فرزندان، باعث وسواسی شدن فرد می‌شود

۳ مهر ۱۳۹۵
ميگنا: سارا حسینی روان‌شناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تأثیر وسواسی بودن بر اعضای خانواده، گفت: افراد وسواسی گرفتار افکار و تصوراتی مکرر، مداوم و ناخواسته هستند. مثلا دست‌های خود را در یک زمان چندین بار می‌شویند. تکرار این اعمال در نهایت سبب افزایش اضطراب و نگرانی می‌شود. فرد شخصیت قبلی خود را تخریب می‌کند و اطرافیان و اعضای خانواده به چشم فرد مریض به او نگاه می‌کنند. وی با اشاره به جایگاه خانواده در رشد شخصیت وسواسی اذعان کرد: به علت تربیت تک بعدی و انعطاف ناپذیری، تحقیر فرزندان، نادیده گرفتن توانایی‌ها، بی‌ارزش دانستن نیازهای فرزند و الگو برداری از رفتار پدر و مادرها جایگاهی مشخص و مطمئن برای رشد و شخصیت وسواسی پدید می‌آورد. بنابراین برای بهبود حال این بیماران ابتدا باید به درمان والدین توجه کنیم. حسینی با بیان راه‌های درمان بیماری وسواس، گفت: برای درمان وسواس، می‌توان از روان درمانی و درمان رفتاري شناختی کمک گرفت. در این روش، فرد به تدریج با عامل ترس رو به رو می‌شود و این تکرار به مرور از اضطراب فرد می‌کاهد. مثلا اگر فردی بر شستشو اصرار دارد، شی آلوده را تصور می‌کند و آن را لمس می‌کند و پس از آن دست‌های خود را نمی‌شوید و تکرار این کار به تدریج اضطراب بیمار را کاهش می‌دهد. همچنین ارتباط دائم با درمانگر از عوامل موفقیت فرد درمان شونده است. تحقیر فرزندان، باعث وسواسی شدن فرد می‌شود

حواشی «ردصلاحیت شده‌های آزمون معلمی»

۲ مهر ۱۳۹۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روز گذشته گزارشی در یکی از رسانه‌ها با تیتر «با تصمیم عجیب آموزش و پرورش؛ صلاحیت ۴۶ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون معلمی رد شد» انتشار یافت. تیتری که در ابتدای امر مخاطب را با این سوال مواجه می کرد که چرا ۴۶ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون معلمی در دانشگاه فرهنگیان رد شده‌اند؟! در ادامه همچنین این سوال پیش می‌آید که شاید آزمون سفت و سختی برای پذیرفته‌شدگان برگزار شده و یا خود پذیرفته‌شدگان از نظر صلاحیت علمی با مشکل مواجه  هستند؛ این در حالیست که با خواندن متن خبر متوجه می‌شدیم، ۴۶ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون معلمی رد صلاحیت نشده‌اند؛ چرا که بنا بر اعلام معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان که در متن خبر هم به آن اشاره شده، تنها ۱۱ درصد پذیرفته شدگان آزمون معلمی رد صلاحیت شده‌اند. از طرفی برخی از پذیرفته‌شدگانی که در آزمون جامع رد صلاحیت شده‌اند، معترض‌اند و می‌گویند؛ به خاطر فرایند استخدامی آموزش و پرورش دو بچه و همسرم را رها کردم و اکنون و بعد از تحمل یک سال فشار و دوره آموزشی، می‌گویند؛ صلاحیت تدریس را ندارید. برخی‌ از آنها هم می‌گویند؛ اصلا در دفترچه و نه در طول دوره آموزشی و مصوبات نامی از برگزاری دوره مجدد نیامده است. یکی دیگر از پذیرفته‌شدگان به این موضوع اشاره کرده که کسانی که تجدید دوره شده‌اند؛ در طول دو ترم دوره آموزشی معدل خوبی کسب کرده‌اند، اما در آزمون جامع به دلیل شرایط؛ دوری راه، خستگی، عدم مشخص شدن منابع و هزاران مشکل ریز و درشت نتوانستند؛ سر جلسه خوب عمل کنند. موسی پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، در گفت‌وگو با ایلنا، در این باره توضیح می‌دهد و می‌گوید: براساس اطلاعیه آزمون استخدامی این افراد باید در دوره آموزشی که می‌گذرانند، موفقیت کسب کنند و پس از موفقیت می‌توانند؛ وارد آموزش و پرورش بشوند. ما یک آیین‌نامه اجرایی را همان روزی که ثبت نام کردیم، در تمام پردیس‌ها منتشر کردیم و حتی بارها با رسانه‌ها مصاحبه کردم و در نشست‌ها هم به این افراد توضیح داده شده است. وی درباره مراحل این دوره آموزشی می‌گوید: این دوره سه مرحله دارد؛ یک مرحله کسب امتیاز لازم در دروس است که حداقلی دارد و آن حداقل ۶۰ درصد است؛ یعنی کسب نمره ۱۲. مرحله دوم، امتیاز متوسط دروس باید ۷۰ درصد بوده که معدلشان در مجموع باید ۱۴ می‌شده است. مرحله سوم که از ابتدا گفته شده است، در ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای یا آزمون جامع باید شرکت کنند. این مقام مسئول دانشگاه فرهنگیان ادامه می‌دهد: کسب صلاحیت در آزمون جامع اتفاقا موضوعی است که نه ما بلکه خود همین دانشجومعلمان بارها تقاضا کردند، حذف شود و یا در کانال‌های رسمی خودشان حرف زدند و در مخالفت و برخی در موافقت با آن نوشتند؛ اگر کسانی امروز ادعا کنند که ما خبر نداشتیم، نمی‌توانم انکار کنم، یا اگر کسی گفته باشد که به ما گفته نشده که این حرف غیرواقع و حرف توجیه‌گرایانه برای فرار از واقعیتی است که کسب نمره نکرده و می‌خواهد از این طریق از تخطئه خودش را تبرئه کند. موسی پور همچنین بر موضوع برگزاری آزمون جامع تاکید می‌کند و می‌گوید که ما از همان روز اول به این افراد گفته‌ایم. ما برگزاری آزمون جامع را اطلاع‌رسانی کردیم و اطلاعیه ثبت‌نام هم موجود است؛ حتی زمان آزمون جامع هم ذکر شده است. در این اطلاعیه اعلام شده که ۵/۹ لغایت ۵/۲۱  زمان فعالیت‌های فرهنگی است و ۲۷ /۵  زمان برگزاری آزمون کتبی ارزشیابی پایانی برگزار می‌شود و حتی اعلام کرده بودیم؛ ۶/۳ تا ۶/۱۰ زمان اعلام نتایج به آموزش و پرورش است،اما بعدها به نفع مهارت‌آموزان تغییر دادیم. معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان به خبر رد شدن صلاحیت ۴۶ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون معلمی در یکی از رسانه‌ها اشاره می کند و می‌گوید: این تیتر در حالی به اشتباه منتشر شده که فقط ۱۱ درصد احراز صلاحیت نشده‌اند، حتی تعدادی در همین ۱۱ درصد داریم که پرونده هایشان نقص داشته؛ مثلا گزارش فرهنگی‌شان را ندادند یا نمراتشان از پردیس مربوطه ارسال نشده است. که در حال حاضر این افراد اعتراض کردند و با رسیدگی به اعتراضشان از این ۱۱ درصد ۴-۵ درصد از آنها احراز صلاحیت خواهند شد. وی اضافه می‌کند: البته رد صلاحیت این ۱۱ درصد هم از آزمون جامع نیست؛ به طور مثال شاید از آزمون درسی نمره نگرفته‌اند، یا معدلشان به ۱۴ نرسیده است، برخی در آزمون پایانی نمره نگرفته‌اند. این ۱۱ درصد چیزی کمتر از ۲۷۰ نفر می‌شوند و حتی این تعداد کمتر هم خواهند شد. مثلا امروز که جویا می‌شدم در یک استان تعداد زیادی نمره نیاورده بودند و ما تماس گرفتیم که موضوع از چه قرار است؛ مشخص شد که به طور مثال  نمره "تدریس عملی" برخی از افراد ثبت نشده است. موسی پور می‌افزاید: اینکه دانشگاهی مانع ورود فرد فاقد صلاحیت به عرصه معلمی شود، باید مورد ستایش قرار گیرد نه سرزنش. حفظ معیار و اصول و ملاک علمی کار چندان آسانی نیست، اما ما پای این ارزش ایستاده‌ایم و واقعا هزینه می‌کنیم که افراد صاحب صلاحیت وارد عرصه معلمی شوند و این روند نیاز به حمایت دارد نه این گونه هجمه‌ها. این مقام مسئول دانشگاه فرهنگیان درباره اعتراض برخی پذیرفته شدگان و مشکلات آنها می‌گوید که برخی از این افراد مشکلاتی را ذکر می‌کنند که واقعا نشان از این دارد که کار آماده سازی خودشان و معلمی را به خوبی انجام نداده‌اند؛ گفته‌اند یا نرسیدیم یا مشکل داشتیم و یا ذهنشان خیلی درگیر بوده و نتوانسته که کارشان را به درستی انجام دهند. وی ضمن تاکید بر اینکه سهمیه استخدامی افراد رد صلاحیت شده همچنان سرجای خودش است و تغییر نمی‌کند، می‌گوید: قبل از نیمسال اول این آزمون بار دیگر برای افراد رد صلاحیت شده برگزار می‌شود. عده‌ای که مشروط شده‌اند، بار دیگر آزمون می‌دهند و کسانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، باید در دوره مجددا شرکت کنند.